Przedstawiamy dziś 2 część słownictwa protokołu, zachęcamy do zapoznania się.

Tłumaczenie protokołu z czynności przedmałżeńskich

Jeśli trafiasz do nas po raz pierwszy chcielibyśmy Cię poinformować, że to nie pierwszy glosariusz, który udostępniamy czytelnikom naszego bloga. Zaglądaj do nas jak najczęściej, ponieważ w każdym tygodniu publikujemy nowe słownictwo przydatne do przygotowań do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Pamiętaj, możesz je kopiować tylko na własne potrzeby – nie możesz ich kopiować i udostępniać na innych stronach.

Oto słownictwo, które przygotowaliśmy:

Pytania o przeszkody małżeńskie, zakaz zawierania małżeństwa, zakaz udzielania ślubu oraz zamiar zawarcia małżeństwa – Fragen nach Ehehindernissen, Eheverboten, Trauverboten und Ehewillen
Czy istnieje przeszkoda małżeńska? Jaka? – liegt ein Hindernis vor? Welches?
Pytania do obu stron – Fragen an beide Seiten
Czy zachodzi przeszkoda skutkująca zakazem ślubu? Jaka? – Liegt ein Trauverbot vor? Welches?
Czy strony chcą zawrzeć związek małżeński zgodnie z wolą Boga i nauką kościoła jako pełna wspólnota małżeńska, uznając jej jedność, nierozerwalność oraz ukierunkowanie na dobro obu stron i rodzicielstwo? –
Wollen Sie eine Ehe nach dem Willen Gottes und Lehre der Kirche als volle Lebensgemeinschaft eingehen, in der Sie Einheit und Unauflösichkeit sowie die Hinordnung auf das beiderseitige Wohl und auf Elternschaft bejahen?

Jak uczyć się z glosariuszy?

Nasi tłumacze, którzy są już po egzaminach na tłumaczy przysięgłych twierdzą, że najlepszym sposobem jest czytanie na głos jednej wersji i tłumaczenie na głos na język docelowy. Warto jest też nosić te notatki przy sobie, aby móc do nich w każdej chwili sięgnąć.

Wracamy więc do dalszej części słownictwa:

Czy strony są zmuszane przez kogoś do zawarcia małżeństwa w skutek presji, groźby lub przymusu? Werden Sie von jemandem durch Drohung, starkes Drängen oder Zwang zur Heirat beeinflußt?

W przypadku osoby niepełnoletniej: jakie stanowisko wobec zawarcia małżeństwa mają rodzice obu stron? – Bei einem Minderjährigen: wie stehen sich Ihre Eltern zu der Eheschlißung?

Pytania tylko do strony katolickiej w przypadku małżeństwa mieszanego oraz w przypadku małżeństwa z osobą nieochrzczoną lub z osobą, która oficjalnie wystąpiła z kościoła katolickiego – Fragen nur an den katholischen Partner einer konfessionsverschiedenen Ehe sowie einer Ehe mit einem Ungetauften oder mit einem offenkundig vom katholischen Glauben Abgefallenen.

Czy Pan/i chce żyć w małżeństwie jak katolik/ katoliczka i dawać świadectwo swojej wierze? – Wollen Sie in ihrer Ehe als katholischer Christ leben und den Glauben bezeugen?

Dlaczego całe zwroty?

Dzięki nauce konkretnych zdań ćwiczysz od razu tłumaczenie. Nie chodzi o to, aby wkuwać całość. Wręcz przeciwnie. Czytaj jedną wersję a następnie próbuj przetłumaczyć na język docelowy.. Być może okaże się, że Twoja wersja będzie lepsza?

Jako katolik/ katoliczka ma pan/ i obowiązek ochrzcić swoje dzieci w kościele katolickim i wychować je w wierze katolickiej. Czy przyrzeka Pan/i dołożyć wszelkich starań o to, aby wypełnić ten obowiązek moralny, o ile to będzie możliwe w Pana małżeństwie? –

ls Katholischer Christ haben Sie die Pflicht, Ihre Kinder in der katholischen Kirche taufen zu lassen und im katholischen Glaube die Kinder zu erziehen. Versprechen Sie, sich nach Kräften darum zu bemühen, dieses sittliche Gebot zu erfüllen, soweit das in Ihrer Ehe möglich ist?

podpisy narzeczonych – Unterschrift der Brautleute
potwierdzam prawdziwość moich danych zawartych w częściach A i B – ich bestätige meine Angaben zu den Abschnitten A und B
podpis narzeczonego – Unterschrift des Bräutigams
podpis narzeczonej – Unterschrift der Braut