Czasowniki zwrotne – co to?

 

Czasowniki zwrotne to czasowniki z zaimkiem zwrotnym sich, który będzie odpowiednio odmieniony,np.

Ich erhole mich. Odpoczywam.

W języku niemieckim każda osoba ma swój zaimek zwrotny, który będzie inny w celowniku i inny w bierniku, dokładnie obrazuje to tabela poniżej.

Zwróćcie uwagę, że zaimki zwrotne są inne tylko w 1 i 2 osobie l.poj.


Zaimki zwrotne
Zaimki osobowy Akkusativ (biernik) Dativ (celownik)
ich mich mir
du dich dir
er/sie/es sich sich
wir uns uns
ihr euch euch
sie/ Sie sich sich

 

A teraz kilka najważniejszych czasowników zwrotnych, zaimki zwrotne będą tu występować w  Akkusativie (bierniku):

sich fühlen – czuć się
sich befinden znajdować się
sich erinnen anprzypominać sobie o, pamiętać o
sich setzensiadać
sich entschuldigen fürprzepraszać za
sich freuen aufcieszyć się na coś co będzie w przyszłości
sich freuen übercieszyć się z czegoś co było
sich entscheiden fürdecydować się na

 

Dla przykładu odmieńmy czasownik sich freuen (zaimek będzie w Akkusativie, czyli bierniku):

Ich freue mich – cieszę się
du freust dich – ty cieszysz się
er, sie, es freut sich – on, ona, ono cieszy się

Wir freuen uns – my cieszymy się
ihr freut euch – wy cieszycie się
sie, Sie  freuen sich – oni, one cieszą się, Pan/ Pani cieszy się

 

Oraz czasowniki zwrotne, w których zaimek zwrotny (sich) będzie występował w Dativie (czyli celowniku):

sich etwas leisten – móc sobie na coś pozwolić
sich etwas merken – zapamiętać

Odmieńmy dla przykładu czasownik sich merken – zapamiętać:

Ich merke mir – zapamiętam
du merkst dir
er, sie es merkt sich

Wir merken uns
ihr merkt euch
sie, Sie merken sich

 

W języku niemieckim używamy czasownika sich freuen z dwoma przyimkami, mianowicie:

Sich freuen aufcieszyć się na coś co będzie
sich freuen übercieszyć się z czegoś co było

Np.

Alle freuen sich schon auf die Sommerferien.Wszyscy się cieszą „na“ wakacje. (W domyśle na wakacje, które niedługo będą, czyli cieszą się na coś co będzie.)

Ich freue mich über das Treffen. Cieszę się ze spotkania z Tobą. (w domyśle ze spotkania, które już się odbyło).

Ale jeśli chcemy komuś powiedzieć, że cieszę się na nasze spotkanie. (w domyśle jutro, za tydzień), powiemy:

Ich freue mich schon auf das Treffen.  – Cieszę się na nasze spotkanie.

Przysłówki zaimkowe:

 

W języku niemieckim istnieje coś takiego jak przysłówki zaimkowe, są przydatne i upraszczają zdania. To połączenie:

Słówka „da” lub „wo” z przyimkami.

W języku niemieckim mamy np. zaimki: mit, auf, von, über, für

Tak powstaje damit, darauf, davon, darüber, dafür lub w pytaniach: womit, worauf, wovon, worüber, wofür.

Przysłówki zaimkowe tworzymy w następujący sposób:

Da + r + über = darüber (dodajemy „r“, ponieważ nie mogą być dwie samogłoski koło siebie)
Np. Ich freue mich darüber.Cieszę się z tego.

Da + mit = damit

Np. Schluss damit!Koniec z tym!
Weg damit!Precz z tym!
Raus damit!Precz z tym! W sensie idź z tym ode mnie

Samo Raus! – znaczy wynocha!

Ich entscheide mich dafür.Zdecyduję się na to.

 

A teraz pytania. Pytania w przysłówkach zaimkowych będziemy tworzyć z „wo”:

Wo +  für = wofür

Np. Wofür entscheidest du dich?Na co decydujesz się?

Wo + r + über = worüber (dodajemy „r”, ponieważ dwie samogłoski nie mogą stać obok siebie), np.

Worüber freust du dich?Z czego się cieszysz?

 

Przykładowe zdania:

Ich fühle mich nicht so gut heute. – Nie czuję się dziś dobrze.
Wie fühlst du dich? – Jak się czujesz?
Wo befindet sich das Rathaus? – Gdzie znajduje się ratusz?
Das Rathaus befindet sich um die Ecke. – Ratusz znajduje się za rogiem.
Erinnern Sie sich daran? – Czy przypomina Pan sobie o tym?
Erinnerst du dich daran? – Czy przypominasz sobie o tym?
Woran erinnerst du dich? – O czym sobie przypominasz?
Setzen Sie sich bitte. – Proszę siadać.
Ich entschuldige mich für Verspätung. – Przepraszam za spóźnienie.
Ich entschuldige mich dafür – Przepraszam za to.
Wofür entscheidest du dich? – Na co się decydujesz?
Ich entscheide mich für dieses Klieid. – Decyduję się na tą sukienkę.
Ich entscheide mich dafür. – Decyduję się na to.
Bitte merken Sie sich das. – Proszę to zapamiętać.
Schluss damit! – Koniec z tym!
Weg damit! – Precz z tym!
Raus damit! – Precz z tym! W sensie idź z tym ode mnie
Ich bin dafür – Jestem za!
Ich bin dagegen – jestem przeciw!

wszystkie te materiały znajdziecie również w formie filmu na Youtube. Stworzyliśmy dla Was nieodpłatne i bardzo przydatne treści na kanale nauka niemieckiego – serdecznie zapraszamy.
A w przypadku zainteresowania tłumaczeniami np. tłumaczeniami języka angielskiego, zapraszamy do kontaktu z nami. Nasze dane znajdziecie w zakładce kontakt.