Zasady etyki zawodowej tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Mimo, że prawo expressis verbis go tak nie nazywa to nikt nie ma tu wątpliwości, że na tłumaczu przysięgłym ciąży bardzo duża odpowiedzialność a etyka zawodowa nakazuje, aby nie zawiódł pokładanego w nim zaufania.

Tłumacz przysięgły musi być przede wszystkim osobą bezstronną, przestrzegać tajemnicy zawodowej, starannie dokonywać przekłady i odznaczać się lojalnością koleżeńską. Oczywistym jest, że tłumacz zaniżający ceny tłumaczeń, aby zrealizować więcej zleceń czy też sprostać oczekiwaniom zleceniodawców jest nielojalny wobec kolegów.
Wykonując np. tłumaczenia z polskiego na angielski tłumacz musi wykazać się znajomością realiów oraz prawa panującego w danym kraju. Sama znajomość języka nawet perfekcyjna nie wystarczy.

Etyka zawodowa tłumacza przysięgłego

Osobista odpowiedzialność za rzetelność i wierność tłumaczenia

Tłumacze przysięgli są odpowiedzialni za wierność przekładu, dlatego każde tłumaczenie musi być wykonane z bardzo dużą starannością. Odpowiedzialność za rzetelność tłumaczenia to również ustalanie terminów umożliwiających profesjonalne wykonanie tłumaczenia lub też weryfikacji tłumaczenia wykonanego przez innego tłumacza.
Oznacza to również, że tłumacze przysięgli nie mogą cedować swoich obowiązków na osoby trzecie zatrudnione w jego biurze. Chodzi o to, że ostatecznie to on musi wykonać tłumaczenie lub też weryfikację, nie może zlecić tego innej osobie, ponieważ to na nim ciąży odpowiedzialność. To tłumacz przysięgły podpisuje się i przybija swoją pieczęć pod tłumaczeniem a tym samym ponosi za nie odpowiedzialność.

Czas pracy tłumacza przysięgłego

Liczba przyjętych zleceń nie została nigdzie określona, jednak zaznacza się bardzo wyraźnie, że liczba przyjętych zleceń nie powinna przekraczać wydolności umysłowej. Zagraża to jakości przekładu a co za tym idzie może powodować błędy, które postawią tłumacza w niekorzystnym świetle.
Każdy tłumacz przysięgły zobowiązany jest do prowadzenia repertorium, w którym wpisuje ilość przetłumaczonych stron. Jeśli okaże się, że, że wartości te wykraczają w sposób rażący poza normy, może to wzbudzić wątpliwości Komisji Etyki Zawodowej co do rzetelności tłumaczenia a tego przecież nie chcemy.
Pamiętajmy również, że tłumacz przysięgły może skorzystać z prawa do uzasadnionej odmowy tłumaczenia. Idąc dalej, tłumacz może odmówić wykonania tłumaczenia, jeśli nie posiada wiedzy fachowej z danej dziedziny, czy też nie zna terminologii fachowej z danej branży. Jest to wbrew opinii niektórych osób nie znających branży tłumaczeniowej oznaka profesjonalizmu. Tłumacz przysięgły nie musi posiadać wiedzy z każdej dziedziny. Uzasadnionym jest odmówienie wykonania tłumaczenia, jeśli wykracza ono poza zakres specjalizacji tłumacza.