Imiesłowy w języku polskim: Wszystko, co warto wiedzieć

Język polski jest znany z bogactwa i złożoności swojej gramatyki, co sprawia trudności zarówno obcokrajowcom uczącym się tego języka, jak i rodowitym użytkownikom, którzy chcą zgłębiać jego skomplikowane zasady. Po opanowaniu podstawowych części mowy, takich jak rzeczowniki, czasowniki czy przymiotniki, przyszedł czas na mniej popularne, ale równie ważne kategorie gramatyczne, takie jak imiesłowy.

Czym są imiesłowy?

Imiesłowy (łac. participium) stanowią nietypową kategorię w języku polskim. Są to nieosobowe formy czasownika, które łączą cechy składniowe i fleksyjne przymiotników. Bardzo często używamy ich w codziennym języku, nie zdając sobie nawet sprawy, że mamy do czynienia z imiesłowami. Wydaje się, że są one zbliżone do innych części mowy, co sprawia, że mogą być mylone. Jednak warto poznać ich definicję i różnice.

Rodzaje imiesłowów

Imiesłowy dzielimy na dwie podstawowe grupy:

 1. Imiesłowy przymiotnikowe: Te imiesłowy przypominają przymiotniki, odpowiadają na pytania „jaki?”, „jaka?”, „jakie?” i odmieniają się przez przypadki, liczby oraz mają określony rodzaj. Nie mają jednak kategorii stopnia, co odróżnia je od przymiotników. W zdaniu mogą pełnić rolę orzecznika lub przydawki.
  • Imiesłów przymiotnikowy czynny: Tworzy się go od czasowników niedokonanych przez dodanie końcówek fleksyjnych, takich jak „-ący,” „-ąca,” „-ące.” Przykłady to „malujący,” „pachnące,” „zachęcający.”
  • Imiesłów przymiotnikowy bierny: Odnosi się do przedmiotu czynności i opisuje jego cechy. Tworzy się go od czasowników przechodnich przez dodanie końcówek fleksyjnych, takich jak „-ny,” „-ony,” „-ty.” Przykłady to „zniszczony,” „zamarznięty,” „palony.”
 2. Imiesłowy przysłówkowe: Te imiesłowy częściej pojawiają się w tekście pisemnym niż w mowie. Są nieodmienne i nieosobowe, wskazują na dwie czynności odbywające się równolegle lub kolejno.
  • Imiesłów przysłówkowy współczesny: Informuje o czynności wykonywanej w tym samym czasie co czynność wyrażona orzeczeniem. Tworzy się go z czasowników niedokonanych oraz końcówką „-ąc.” Przykładem jest „biegając” w zdaniu: „Biegając po pokoju, dzieci strąciły wazon z półki.”
  • Imiesłów przysłówkowy uprzedni: Określa czynność wcześniejszą niż ta wyrażona orzeczeniem. Tworzy się go od czasowników dokonanych i końcówkami „-wszy” lub „-łszy.” Przykładem jest „zgasiwszy” w zdaniu: „Zgasiwszy światło, położyłem się do łóżka.”

Pisownia partykuły „nie” z imiesłowami

Pisownia partykuły „nie” z imiesłowami stanowi często źródło problemów dla użytkowników języka polskiego. W języku polskim istnieje wiele wyjątków i subtelnych niuansów, które wprowadzają zamieszanie w pisowni tej partykuły z różnymi częściami mowy.

Niezwykle ważne jest zrozumienie, że od roku 1997 Rada Języka Polskiego wprowadziła oficjalne zasady dotyczące pisowni partykuły „nie” z imiesłowami. Imiesłowy przymiotnikowe (zarówno czynne, jak i bierne) zapisujemy łącznie z partykułą „nie.” Natomiast imiesłowy przysłówkowe (zarówno współczesne, jak i uprzednie) zapisujemy oddzielnie.

Jednak nadal można spotkać się z rozdzielonym zapisem imiesłowów przymiotnikowych z partykułą „nie,” zwłaszcza w literaturze i języku naukowym. Warto pamiętać, że Ustawa o uproszczonych zasadach ortograficznych pozwala na stosowanie starych zasad ortograficznych w celu zachowania spójności i bogactwa języka polskiego, pod warunkiem, że robimy to świadomie i konsekwentnie.

Jednakże istnieją wyjątki od tej zasady, na przykład w przypadku zdań złożonych, w których między imiesłowami pojawia się spójnik „ni” lub „ani,” co wymaga oddzielnej pisowni partykuły „nie.”

Imiesłowowy równoważnik zdania

Imiesłowowe równoważniki zdania to konstrukcje, które mogą być mylące, ale są ważne w języku polskim. Są to równoważniki zdania, w których imiesłów przysłówkowy wskazuje na jednoczesne lub wcześniejsze wydarzenia w stosunku do orzeczenia zdania nadrzędnego. Imiesłowy te nigdy nie występują samodzielnie, a jedynie zastępują zdanie złożone lub zdania współrzędne.

Istnieją zasady, które warto poznać, aby konstruować poprawne imiesłowowe równoważniki zdań:

 1. Podmiot w zdaniu nadrzędnym i imiesłowie muszą być tym samym podmiotem wykonującym czynność.
 2. Imiesłów przysłówkowy współczesny musi wyrażać czynność wykonywaną w tym samym czasie co czynność w zdaniu nadrzędnym.
 3. Pamiętaj o poprawnej interpunkcji, oddzielając imiesłowowy równoważnik zdania od zdania nadrzędnego przecinkiem.

Przykłady poprawnych zdań z imiesłowowymi równoważnikami:

 • Czytając książkę, próbował zapomnieć o kłótni. (Imiesłów przysłówkowy współczesny)
 • Upadając, złamał nogę. (Imiesłów przysłówkowy uprzedni)
 • Zmywając naczynia, planowali, co przygotują na kolację. (Imiesłów przysłówkowy współczesny)

Unikajmy błędów, takich jak:

 • Ubiegając się o stypendium, został poproszony o dostarczenie odpowiednich dokumentów.
 • Będąc lekarką, pacjent zwrócił się do niej z pytaniami dotyczącymi diagnozy.
 • Leżąc na kanapie, przyszła do niego pilna wiadomość.

Imiesłowy w języku polskim mogą być trudne i wymagające, ale zrozumienie ich różnych rodzajów i zasad pisowni jest kluczowe dla poprawnego używania języka polskiego. Znajomość tych zagadnień pozwoli unikać błędów i wyrażać się klarownie w piśmie oraz mowie. Warto więc poświęcić czas na zgłębienie tej części polskiej gramatyki, by lepiej zrozumieć i posługiwać się językiem ojczystym.

Imiesłowy w innych językach

Imiesłowy są często używane w językach europejskich, takich jak angielski, niemiecki, francuski i czeski, ale zasady ich tworzenia i użycia różnią się w tych językach.

 1. W języku angielskim: Imiesłowy w języku angielskim są stosunkowo proste w tworzeniu. Istnieją dwa rodzaje imiesłowów: przymiotnikowy (present participle) i przysłówkowy (past participle). Present participle tworzy się, dodając do czasownika końcówkę „-ing,” na przykład „walking” (chodzący). Past participle tworzy się na różne sposoby, w zależności od czasownika, np. „walked” (poszedł). Imiesłowy w angielskim często opisują czynności towarzyszące innym wydarzeniom.
 2. W języku niemieckim: W niemieckim istnieją imiesłowy przymiotnikowe (Partizip I) i przysłówkowe (Partizip II). Tworzenie Partizip I polega na dodaniu końcówki „-d” lub „-t” do rdzenia czasownika, na przykład „lesend” (czytający) lub „geöffnet” (otwarty). Partizip II jest bardziej zróżnicowane i czasem nieregularne, na przykład „gegangen” (poszedł). Imiesłowy w niemieckim są często używane jako przydawki lub w konstrukcjach czasowych.
 3. W języku francuskim: W języku francuskim imiesłowy mają różne formy dla czasów przeszłych i teraźniejszych. Imiesłowy teraźniejsze (participe présent) tworzy się przez dodanie końcówki „-ant” do formy pierwszej osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego, na przykład „mangeant” (jedzący). Imiesłowy przeszłe (participe passé) tworzy się przez dodanie końcówki do rdzenia czasownika, np. „mangé” (zjedzony). Imiesłowy w języku francuskim są używane jako przydawki, w konstrukcjach czasowych i w zdaniach bezosobowych.
 4. W języku czeskim: W czeskim istnieją dwa rodzaje imiesłowów: przymiotnikowy (přídavný jmenný tvar) i przysłówkowy (přísudkový jmenný tvar). Tworzenie imiesłowów w języku czeskim jest bardziej złożone niż w innych językach. Imiesłowy przymiotnikowe tworzy się przez dodanie określonych końcówek do formy czasownika, np. „čtoucí” (czytający). Imiesłowy przysłówkowe tworzy się również przez dodanie końcówek do formy czasownika, np. „čtouce” (czytając). Imiesłowy w czeskim są używane jako przydawki, przysłówki lub w konstrukcjach czasowych.

Podsumowując, imiesłowy występują w różnych formach i pełnią różne funkcje w językach europejskich. Ich tworzenie i zasady gramatyczne różnią się w zależności od języka, co wymaga od uczących się języków zdobycia wiedzy na ich temat w kontekście danego języka.