Podział języka ukraińskiego

Językiem ukraińskim posługuje się ponad 40 mln mieszkańców Ukrainy a ponad ¾ społeczeństwa zadeklarowało, że jest to ich język ojczysty. Język ukraiński podlegał wielokrotnie próbom rusyfikacji, niemniej jednak nie zmieniło to stanu rzeczy. Obok języka ukraińskiego najcześciej używany język w Ukrainie to rosyjski. W szczególności językiem tym posługuje się duża część społeczeństwa na południu i wschodzie kraju.

W języku ukraińskim można rozróżnić 3 dialekty a najbliższy językowi ukraińskiemu jest język białoruski. Do dialektów zaliczamy dialekt: północny, północno – wschodni i północno zachodni. Język ukraiński zaczął się wyodrębniać z języka ruskiego już w XIII wieku a w XVIII wieku rozwinął się już jego standard literacki.
Najdawniejsze ślady języka ukraińskiego sięgają XII-XIII wieku, pojawiają się w tekstach rusko-cerkiewno-słowiańskich i pisane były w południowej części Rusi. Do XIV wieku ukształtowała się również fonetyka języka ukraińskiego. Jednak współczesny język ukraiński kształtował się aż do XIX wieku. Przełomem stała się publikacja Eneidy Iwana Kotlarewskiego, ponieważ to on wprowadził do literatury ukraińskiej czysty język ludowy.

Zapis języka ukraińskiego opierał się początkowo na cyrylicy, ale przez lata ulegał wielu zmianom a także wpływom języków zachodnich. Obecny kształt języka ukraińskiego ustala Narodowa Akademia Nauk Ukrainy.

Język ukraiński zawiera 6 samogłosek i 40 spółgłosek a układ języka zbliżony jest do języka polskiego, czeskiego i rosyjskiego. Akcent natomiast jest swobodny, zmienia się w zależności od faktu czy są to czasowniki, rzeczowniki czy przymiotniki, znaczenie ma tu także ilość sylab.

 

Części mowy i czasy

W języku ukraińskim podobnie jak w języku polskim wyróżniamy 10 części mowy, 5 odmiennych: rzeczownik, czasownik, liczebnik, przymiotnik i zaimek i 5 nieodmiennych: przysłówek, przyimek, partykuła, spójnik i wykrzyknik.

Ukraińskie rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, liczebniki i część zaimków odmienia się w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz przez przypadki.

Czasowniki zaś dzielimy na dokonane i niedokonane.

W języku ukraińskim rozróżniamy 4 czasy:

Teraźniejszy, przeszły, dwa czasy przyszłe. Czas zaprzeszły podobnie jak w języku polskim stał się archaiczny i nie jest używany. Natomiast składnia jest bardzo intuicyjna – podmiot – orzeczenie – dopełnienie.