Odmiana czasownika

Ogólne zasady odmiany czasownika w języku niemieckim.
Czasownik niemiecki odmieniamy poprzez odjęcie od bezokolicznika końcówki -en i dodanie w jej miejsce końcówek osobowych.
Pierwsza grupa to czasowniki proste, w których człon główny nie ulega zmianie.

Przykłady:
kommen, gehen, lernen – tematy czasowników: komm, studier, kenn 

Końcówki osobowe:

 

ich – e                          wir -en
du – st                         ihr – t
er
sie   – t                           Sie/sie – en
es

a więc przyjrzyjmy się pierwszemu czasownikowi kommen. Na początek odcinamy końcówkę bezokolicznika -en i dodajemy końcówki osobowe.

ich – komme                            wir – kommen
du – kommst                            ihr –  kommt
er
sie    kommt                             Sie/sie – kommen
es

Podobnie będzie z czasownikiem gehen. Odcinamy końcówkę bezokolicznika -en i dodajemy końcówki osobowe.

ich – gehe                                wir – gehen
du – gehst                                ihr – geht
er
sie    geht                                 Sie/sie – gehen
es

i czasownik lernen

ich – lerne                                wir – lernen
du – lernst                                ihr – lernt
er
sie    lernt                                 Sie/sie – lernen
es

W języku niemieckim istnieją również czasowniki posiłkowe, ich odmiany należy nauczyć się na pamięć😊

Odmiana czasowników haben (mieć), sein (być), werden (stawać się)

ich bin – ja jestem
du bist – ty jesteś
er/sie/es ist –  on/ona/ono jest
wir sind  –  my jesteśmy
ihr seid  –  wy jesteście
Sie/sie  sind –  Pan/Pani/Państwo/oni/ są

ich habe – ja mam
du hast – ty masz
er/sie/es hat   – on/ona/ono ma
wir haben – my mamy
ihr habt  – wy macie
Sie/sie haben  –  Pan/Pani/Państwo/oni/one mają

ich werde  –  ja staję się
du wirst  –  ty stajesz się
er/sie/es wird – on/ona/ono staje się
wir werden  –  my stajemy się
ihr werdet   – wy stajecie się
Sie/sie werden  – Pan/Pani/Państwo/oni/one stają się

 

wissen – wiedzieć
ich weiß                      wir wissen
du weiß                     ihr wisst
er, sie, es weiß sie    Sie wissen

Co oznacza czasownik posiłkowy? To oznacza, że oprócz podstawowego znaczenia czasowników będziemy używać ich również do tworzenia czasów i wówczas nie będziemy tłumaczyć ich literalnie, czyli dosłownie. Czasowników posiłkowych używamy np. do budowania czasu przeszłego Perfekt.
Ich habe das Buch gelesen. – Przeczytałem książkę.

Czasownik posiłkowy haben w tym przypadku nie będzie tłumaczony. Pokazuje nam on, że zdanie zostało napisane w czasie przeszłym, ale o szczegółach tego czasu w kolejnych lekcjach.

 

Musisz wiedzieć, że czasowniki w języku niemieckim dzielą się na proste (einfache Verben) i złożone (zusammengesetzte Verben). Prostymi czasownikami są na przykład:  kaufen (kupować),  stehen (stać), machen (robić),

Natomiast czasowniki złożone składają się z przedrostka oraz czasownika podstawowego: anfangen (rozpoczynać), befehlen (rozkazywać). Wśród czasowników złożonych wyróżniamy rozdzielnie złożone oraz nierozdzielnie złożone.

Do czasowników rozdzielnie złożonych (trennbar zusammengesetzte Verben) zaliczamy czasowniki z następującymi przedrostkami: ab-, an-, auf-, bei-, ein-, fest-, hin-, her-, los-, mit-, weg-, zu-, zurück-, zusammen-.

Przedrostek tego czasownika w zdaniu powędruje na koniec zdania.

aufstehen – wstawać
Ich stehe morgens früh auf. -Wstaję wcześnie rano.

aufmachen – otwierzać
Ich mache das Fentser auf.– Otworzę okno.

Przedrostki czasowników nierozdzielnie złożonych zmieniają podstawowe znaczenie czasownika, z którym się łączą:

warten (czekać) – erwarten (oczekiwać).

Czasowniki nierozdzielnie złożone (untrennbar zusammengesetzte Verben) to takie, w których występują następujące przedrostki: be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-. Podczas tworzenia zdania przedrostek pozostaje na swoim miejscu, stąd nazwa nierozdzielnie złożone.
Ich bestelle.– Zamawiam.

Przedrostki czasowników nierozdzielnie złożonych nadają czasownikowi przeważnie inne znaczenie:

bieten (oferować) – verbieten (zabraniać),
stellen (stawiać) – bestellen (zamawiać).

 

czasowniki wymagające celownika (Dativ):

beibringen (nauczyć kogoś czegoś)
mitteilen (poinformować kogoś)
wehtun (boleć)

ausweichen (wyminąć)
ähneln (być podobnym)
begegnen (spotkać)zuhören (przysłuchiwać się)
gehören (należeć do)
schreiben (pisać do)
sich anpassen (dostosować się do)
beitreten (przystąpić)
zustimmen (zgadzać się)
folgen (iść za kimś, następować)
sich nähern (zbliżać się)

czasowniki wymagające biernika (Akkusativ):

genießen (delektować się)
vergessen (zapominać)
es gibt – (jest, są)

anrufen (zatelefonować)stören (przeszkadzać)
unterbrechen (przerywać)
beneiden (zazdrościć komuś)
heiraten (poślubić)
nennen (nazywać)