PRESENT CONTINUOUS

Jak tworzymy Present Continues? Kiedy możemy używać Present Continues? Przedstawiamy najważniejsze zasady.

Jak tworzymy Present Continuous?

Czas Present Continuous tworzymy przy pomocy:
Odmienionego czasownika to be + czasownika właściwego z sufiksem -ing
Główny czasownik z sufiksem – ing będzie zawsze taki sam – niezależnie od osoby.
Jak często w języku angielskim poprawne są dwie formy krótka i długa. Krótka jest bardziej naturalna i częściej używana.

Jak tworzymy zdania twierdzące Present Continuous?
Kolejność jest następująca: osoba + czasownik to be (odmieniony) + czasownik główny z sufiksem – ing
Forma długa
I am reading
He/ She/ It is reading
You/ We/ They are reading

Forma krótka
I’ m reading
He/ She/ It’s reading
You/ We/ They’re reading

Jak tworzymy pytania w czasie Present Continuous?
Stosujemy szyk przestawny tzn. osobę zamieniamy miejscami z odmienionym czasownikiem to be:
(odmieniony czasownik to be) + osoba + czasownik główny z sufiksem -ing. Tutaj nie ma formy krótkiej.
Am I reading?
Is he/ she/ it reading
Are you/ we/ they reading?
Jak tworzymy zaprzeczenia w Present Continues?
Zaprzeczamy dodając not. Możliwa jest tu forma długa i skrócona:
I am not reading
He/ She/ It is not reading
You/ We/ They are not reading

Forma krótka
I’ m not reading
He/ She/ It isn’t reading
You/ We/ They aren’t reading

Zasady dodawania sufiksów -ing

Czasowniki, które kończą się na -e:
Zwykle wyrzucamy -e a jego miejsce zajmuje sufiks -ing, ale nie zawsze (w czasownikach jednosylabowych e zostaje):
Dance – dancing, ale see – seeing
Czasowniki jednosylabowe, które kończą się spółgłoską – podwajamy w nich ostatnią samogłoskę a następnie dodajemy sufiks – ing
Run – running, get – getting, ale open – opening
Czasowniki, które kończą się na spółgłoskę – l – wówczas podwajamy l i dodajemy sufiks – ing
Travel – travelling
Czasowniki, które kończą się na -ie – wówczas wyrzucamy „ie” i dodajemy „y” +ing
Lie – lying
Die – dying

Kiedy używamy Present Continuous?

– dla akcji, czynności, które dzieją się teraz, w trakcie mówienia.
He is reading a book right now. (On czyta książkę w tym momencie).
– Czynności, które dzieją się w obecnie, choć nie w chwili mówienia
She is practising for a concert these days. (Ćwiczy przed koncertem w tych dniach, ale nie w tej chwili, teraz np. odpoczywa).
– z „always” dla czynności, które dzieją się zbyt często i wobec których chcemy wyrazić naszą niechęć lub krytykę.
– You are always interrupting me! (Ciągle mi przerywasz!)

Wyrażenia, z którymi używamy PRESENT CONTINUouS: now, at the moment, these days, at present, tonight, still, itp.

Jeśli ponadto potrzebujesz przetłumaczyć dokumentację na język angielski zapraszamy do naszego biura tłumaczeń.