Przedstawiamy 3 część protokołu z czynności przedmałżeńskich. Już wkrótce 4 ostatnia część protokołu.

Glosariusz z czynności przedmałżeńskich

Jeśli uczysz się do egzaminu na tłumacza przysięgłego, koniecznie musisz zaglądać na naszą stronę. Każdego tygodnia publikujemy nowe glosariusze.

Erklärung des Geistlichen – oświadczenie duchownego

Die Partner wurden über die zur Eheschließung notwendige Freiheit belehrt. – Narzeczeni zostali pouczeni o tym, że zawarcie małżeństwa musi być dobrowolne.

Es wurde nichts bekannt, dass die erforderliche Freiheit fehlte. – Nie jest znana jakakolwiek okoliczność, która zakłócałaby swobodę ich decyzji.

Die Partner wurden über Wesen und Eigenschaften der christlichen Ehe belehrt, bei zwei getauften Partnern auch über die Sakramentalität der Ehe. – Narzeczeni zostali pouczeni o istocie i właściwościach małżeństwa, a w przypadku obojga ochrzczonych narzeczonych także o sakramentalności związku małżeńskiego.

Gegen Wesen und Eigenschaften haben die Partner keine Vorbehalt geäußert oder angedeutet. ń– Narzeczeni nie wyrazili ani nie zasugerowali jakichkolwiek zastrzeżeń co do istoty i właściwościmałżeństwa. – Die Partner wurde darüber belehrt, dass eine Ehe nicht gültig zustande kommt, wenn ein Partner arglistigt getäuscht wurde, d.h. wenn er über eine wesentliche Eigenschaft oder einen wichtigen Umstand getäuscht wurde, der die Gemeinschaft des ehelichen Lebens schwer stören kann. –
Narzeczeni zostali pouczeni o tym, że małżeństwo jest nieważne w przypadku, gdy jedna ze stron została przez drugą umyślnie oszukana, tzn. wprowadzona w błąd co do istotnej właściwości lub okoliczności mogącej w poważnym stopniu zakłócić wspólnotę małżeńską.
Es ergab sich kein Hinweis für eine gestellte Bedingung – nie ma powodu przypuszczać, że małżeństwo zostaje zawarte wskutek postawionego warunku.

Bei Eheschließungen bei Katholiken: die katholischen Partner wurden auf ihre Pflicht hingewiesen, in ihrer Ehe als katholischen Christen zu leben und ihre Kinder in der katholischen Kirche taufen zu lassen, und im katholischen Glauben zu erziehen. –
W przypadku zawarcia małżeństwa dwóch katolików – strony zostały pouczone o obowiązku życia w małżeństwie jako katolicy, ochrzczenia swoich dzieci w kościele katolickim oraz wychowywania ich w wierze katolickiej.

Der/ die katholische (n) Partner wurde (n) auf den Empfang der Sakramente der Buße und des Alters (evtl. auch der Firmung) im Zusammenhang mit der Eheschließung hingewiesen. –
Strona (y) katolicka (ie) została (y) pouczona (e) o obowiązku przyjęcia sakramentów pokuty i Eucharystii (ew. także bierzmowania) w związku z zamiarem zawarcia małżeństwa.

Wenn einer der Partner nicht katholisch ist: der nichtkatholische Partner ist über Verpflichtung und Versprechen des katholischen Partners unterrichtet. –
W przypadku, gdy jedno z narzeczonych nie jest katolikiem – strona niekatolicka została pouczona o zobowiązaniach i przyrzeczeniach składanych stronie katolickiej.