Treść tłumaczonego dokumentu

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów powinno zawierać tłumaczenie wszystkich widocznych części dokumentu. Mowa tu o treści i wszelkich znakach. Jeśli w dokumencie pojawiają się treści nieczytelne – one również muszą zostać opisane.
Tłumacz ma prawo do pominięcia w tłumaczeniu treści nie mającej znaczenia w porozumieniu ze zleceniodawcą. Jest to jednak możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia adnotacji na ten temat. Tłumacz musi dokładnie wskazać treść jaką pomija i określić jej charakter, np. „pouczenie dla osób wypełniających formularz”. Większość tłumaczy nie decyduje się jednak na pomijanie treści, gdyż nie chce być oskarżona o niedopełnienie obowiązków.

Większość tłumaczy czuje się w obowiązku tłumaczyć wszystko co widzi i jest to właściwa postawa. Są jednak przypadki, gdy pominięcie treści jest uzasadnione. Może to być przypadek jak wyżej. np. wytyczne co do uzupełniania formularza, lub też inne nieistotne dla danej sprawy dane. Zadaniem tłumacza jest wtedy dokładne opisanie z ilu stron składał się dokument i jakie części zostały w tłumaczeniu pominięte.

Wzmianki tłumacza przysięgłego – na co zwrócić uwagę?

Uwagi i wzmianki tłumacza

Wszelkie uwagi tłumacza przysięgłego powinny być zamieszczane kursywą w nawiasach kwadratowych. Wszystkie uwagi powinny być zwięzłe i rzetelne. Poprawia to czytelność i zrozumienie treści.
Zasada wprowadzania komentarzy w nawiasach kwadratowych poparta jest intencją o dbałość w zachowaniu wierności tłumaczenia. Dlatego tłumacz zobligowany jest do informowania również o wszystkich nieczytelnych czy zamazanych treściach w dokumencie.

Każde tłumaczenie poświadczone powinno być poprzedzone wzmianką o kierunku tłumaczenia, tzn. z jakiego języka tłumaczenie zostało wykonane.
Czasem na potrzeby zleceniodawcy, np. dla sądu umieszcza się na początku tekstu wzmiankę, która określa język docelowy. Jest to pomocne podczas wykonywania tłumaczeń na języki rzadkie lub trudne do zidentyfikowania, np. rosyjski, ukraiński, białoruski.

W przypadku, gdy dokument zawiera skórzaną oprawę, fotografię właściciela lub informację nt. opłaty skarbowej należy również o tym poinformować, np. [Fotografia właściciela dokumentu].
Natomiast jeśli chodzi o czytelność tekstu, kwestię tą pozostawia się tłumaczowi. Sam określa, na ile tekst jest dla niego czytelny. I czy może zamieścić tłumaczenie, czy raczej wzmiankę o nieczytelności tekstu.
Jeśli dokument zawiera pieczęci, również należy zamieścić o tym wzmiankę w adnotacjach. Wzmianka powinna zawierać informację na temat rodzaju pieczęci (pieczęć podłużna lub okrągła) a także rodzaju (sucha, lakowa). Należy też poinformować w jakim kolorze jest pieczęć. Ma to znaczenie ze względu na dużą ilość prób fałszowania dokumentów. Oprócz informacji nt. wyglądu pieczęci należy także przetłumaczyć jej treść. Wszelkie znaki graficzne w pieczęci muszą zostać opisane.
Dokumenty państwowe zawierające godło muszą zostać opisane z użyciem słowa „godło państwowe”, jak również zawierać pełną nazwę państwa np. godło państwowe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.