Zaimki względne (who, which, whose, that) stosowane są w zdaniach względnych. Zaimki względne stosujemy, aby wskazać na rzeczownik w zdaniu głównym.
The man who owns the shop is French.
Zdanie względne wskazuje mężczyznę, o którym mówimy.

Kiedy używamy zaimków względnych?

Who/ that (który) stosujemy zamiast zaimka osobowego np. I, you, he np.
The girl who/ that lives next door is from India. (Dziewczyna, która mieszka obok jest z Indii.)
Which/ that używamy, aby mówić o zwierzętach lub przedmiotach, np.
The horse which/that won the race is black. (Koń, który wygrał wyścig jest czarny).
Whose używamy zamiast przymiotnika dzierżawczego (my, your, his itd.) w stosunku zarówno do ludzi, rzeczy jak i zwierząt w celu pokazania posiadania czegoś, np.
That/s the man whoose car was stolen. (To mężczyzna, którego samochód został skradziony).

Skróty zaimków względnych

Who’s = oznacza who is lub who has np.
Who (Who is) there? – (Kto tam?)
Who’s (Who has) got the dictionary?
Whose = dzierżawczy (przynależność)
Jenny is the girl whose mother is a lawyer. (Jenny to dziewczyna, której mama jest prawnikiem).