Zawody po angielsku

 

Oto kompilacja zawodów w języku angielskim, które są popularne, rozpoznawalne oraz uniwersalne  w wielu krajach. Lista ta nie tylko ułatwia zrozumienie nazw zawodów w obu językach, ale również może służyć jako punkt wyjścia dla osób uczących się języka angielskiego, a także dla tych, którzy interesują się rynkiem pracy na międzynarodowym poziomie.

Przykłady wraz z transkrypcją:

 

 1. Lekarz / Doctor [Dok-tər] – „Doktor”
 2. Pielęgniarka / Nurse [Nɜːrs] – „Ners”
 3. Nauczyciel / Teacher [ˈTiː.tʃər] – „Ticzər”
 4. Inżynier / Engineer [ˌEn.dʒɪˈnɪər] – „Endżinir”
 5. Programista / Programmer [ˈProʊ.ɡræm.ər] – „Prougramər”
 6. Księgowy / Accountant [əˈKaʊn.tənt] – „Əkauntənt”
 7. Pracownik biurowy / Office Worker [ˈɒf.ɪs ˈWɜː.kər] – „Ofis Wərkər”
 8. Mechanik / Mechanic [məˈKæn.ɪk] – „Məkanik”
 9. Architekt / Architect [ˈɑːr.kɪ.tekt] – „Arkitekt”
 10. Sprzedawca / Salesperson [ˈSeɪlzˌpɜːr.sən] – „Sejlzpərsən”
 11. Kierowca / Driver [ˈDraɪ.vər] – „Draivər”
 12. Kucharz / Chef [ʃef] – „Szef”
 13. Kelner / Waiter [ˈWeɪ.tər] – „Wejtər”
 14. Barman / Bartender [ˈBɑːr.ten.dər] – „Bartenər”
 15. Fryzjer / Hairdresser [ˈHerˌdres.ər] – „Herdresər”
 16. Prawnik / Lawyer [ˈLɔː.jər] – „Lɔjər”
 17. Policjant / Police Officer [pəˈliːs ˈɒf.ɪ.sər] – „Pəlis Ofisər”
 18. Strażak / Firefighter [ˈFaɪərˌfaɪ.tər] – „Fajərfajtər”
 19. Artysta / Artist [ˈɑːr.tɪst] – „Artist”
 20. Aktor / Actor [ˈæk.tər] – „Aktər”
 21. Reżyser / Director [dɪˈrek.tər] – „Direktər”
 22. Muzyk / Musician [mjuˈzɪʃ.ən] – „Mjuziʃən”
 23. Fotograf / Photographer [fəˈtɒɡ.rə.fər] – „Fətɒɡrəfər”
 24. Projektant mody / Fashion Designer [ˈFæʃ.ən dɪˈzaɪ.nər] – „Fæʃən Dizaɪnər”
 25. Makler giełdowy / Stockbroker [ˈStɒkˌbroʊ.kər] – „Stɒkbrəukər”
 26. Psycholog / Psychologist [saɪˈkɒl.ə.dʒɪst] – „Sajkɒlədʒist”
 27. Naukowiec / Scientist [ˈSaɪən.tɪst] – „Sajəntist”
 28. Pilot / Pilot [ˈPaɪ.lət] – „Pailət”
 29. Stewardesa / Flight Attendant [flaɪt əˈten.dənt] – „Flajt Ətendənt”
 30. Wojskowy / Soldier [ˈSəʊl.dʒər] – „Səuldʒər”
 31. Trener / Coach [koʊtʃ] – „Koutʃ”
 32. Agent nieruchomości / Real Estate Agent [ˈRiː.əl ɪˈsteɪt ˈeɪ.dʒənt] – „Riəl Isteɪt Ejdʒənt”
 33. Rolnik / Farmer [ˈFɑːr.mər] – „Fɑrmər”
 34. Ogrodnik / Gardener [ˈɡɑːr.dən.ər] – „Gɑrdənər”
 35. Hydraulik / Plumber [ˈPlʌm.ər] – „Plumər”
 36. Elektryk / Electrician [ɪˈlek.trɪʃ.ən] – „Ilektriʃən”
 37. Murarz / Bricklayer [ˈBrɪkˌleɪ.ər] – „Briklejər”
 38. Cukiernik / Baker [ˈBeɪ.kər] – „Bejkər”
 39. Redaktor / Editor [ˈEd.ɪ.tər] – „Editər”
 40. Tłumacz / Translator [trænˈsleɪ.tər] – „Transleɪtər”
 41. Lekarz / Doctor [ˈdɒk.tər] (UK) / [ˈdɑːk.tɚ] (US) – „Doktor”
 42. Chirurg / Surgeon [ˈsɜː.dʒən] (UK) / [ˈsɜːr.dʒən] (US) – „Sərdʒən”

Podsumowanie

Ta lista przedstawia szeroki zakres profesji, od tych wymagających zaawansowanego wykształcenia, poprzez specjalistyczne umiejętności, aż po te bazujące na rzemiośle i usługach. Warto zauważyć, że zapotrzebowanie na poszczególne zawody może się różnić w zależności od regionu i aktualnych trendów rynkowych. Ponadto, szybki rozwój technologii i zmieniające się społeczeństwo ciągle kształtują rynek pracy, co może prowadzić do powstawania nowych zawodów.